REZERVLER

CEVHERLEŞME VE REZERV

Sahada cevherleşme tamamen trakiandezit-andezit bileşimli volkanik kayaların içinde yer almaktadır.
Bu kayalar yoğun killeşmeye uğramışlardır (kaolinit-halloysit).
Bunların içinde tek tek kalınlığı 5-10 cm’ye kadar çıkan yer yer bir kaç m boyutunda olan, genelde ise 0.5-1 cm kalınlıklara sahip cevherli kuvars damarları düzensiz ağsal olarak yayılmışlardır.
Cevherleşme birincil olarak sfalerit, galen, kalkopirit ve piritten oluşan bir parajeneze sahiptir.
Çok az yerde ve az miktarda kovellit izlenmiştir.
Oksidasyon minerallerinden azurit, malakit ve smitzonit yer yer izlenmektedir.
Gang olarak kalsit ve kuvarsa (kokart, bantlı, mikrokristalin) ilaveten çeşitli kil mineralleri (kaolinit, halloysit) ve alünit sayılabilir.

Firma Tarihçesi

Cevher mikroskobu çalışmalarında az miktarda fahlerze rastlanılmıştır.
Süperjen safha zayıf ve ürünleri önemsizdir. Yatakta derine doğru bakırın ana minerali olan kalkopiritin relative bolluğunun artması olasıdır.
Bu oluşum sıcaklığının neden olduğu mineralojik zonlanmanın bir sonucudur.
Buna mukabil, kurşunun ana taşıyıcısı olan galeninde derine doğru azalması beklenmelidir.
Araziden alınan cevher örneklerinde özellikle sfaleritlerin iri kristalli olduğu gözlenmiştir.

Fotomikrograf 1

Sfalerit (Sp), galen (Gn) ve kalkopirit (Ccp)
sfalerit ve kalkopiritin kalsitik (Cal) matriks tarafından çevrelenmesi;
pirit (Py), geç evre kalkopirit, sfalerit ve fahlerz (Fah)’in kalsit ve kuvarstan (Qtz) oluşan matriks içinde bulunması;
pirit içerisine yerleşen geç evre kalkopirit.