KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bu belgede yer alan aşağıdaki tanımlar yanlarında belirtilen anlamları içerir. Buna göre;
Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site: http://meyramaden.com adresinde yer alan web sitesini, 6698 sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME / KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIM İZNİ

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni ” http://meyramaden.com/ sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

This Notification related to protection of personal data/ Permission to share Personal Data explains;
 • MEYRA MADENCİLİK’in ne tür kişisel veriler topladığını
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını
 • MEYRA MADENCİLİK’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi
açıklamaktadır.

Meyra Mühendislik Proje Ve Madencilik San.ve Tic. Ltd Şti. (“MEYRA MADENCİLİK”) , olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve hissedarı ve/veya yöneticisi bulunduğunuz şirketi temsilen vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verilerinizin MEYRA MADENCİLİK tarafından işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; yetkili servis başvurunuz kapsamında, açık rızanıza istinaden, başvurunuzu değerlendirmek, başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde yetkili servis sözleşmesi akdetmek, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ise tarafınızca tedarik edilen kimliğinizin tespit edilmesi için yetkili servis başvurusunda belirttiğiniz kişisel verilerinizi kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; MEYRA MADENCİLİK olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; MEYRA MADENCİLİK olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

KIŞISEL VERILERINIZLE ILGILI OLARAK KVKK MD. 11’DE BELIRTILEN KIŞISEL VERILERINIZIN
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenmişse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

Haklarınızı kullanmak için kisiselverilerim@meyra.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya şirketimize hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz veya şirketimizin web sayfasında mevcut kayıtlı e-posta adresine, size ait kayıtlı e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapabilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirket adresimize başvuru yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması MEYRA MADENCİLİK, için önemli bir konudur. MEYRA MADENCİLİK, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. MEYRA MADENCİLİK kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. MEYRA MADENCİLİK’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MEYRA MADENCİLİK bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

SON HÜKÜM

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” ni okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Firma Tarihçesi